Ананиев: Кметовете да не спират достъпа до пазари и земеделски площи - NNet Com

Нова заповед на здравния министър Кирил Ананиев регулира режима на достъп на земеделските стопани до обработваемите площи и до пазарите. Ананиев специално обръща внимание на кметовете на някои общини да осигурят такъв достъп.

Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики: Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките.

Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

Представят Национална информационна система за борба с COVID-19

Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им. Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите. Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи. Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица.

Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция. Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за изпълнение, както и на МВР, директорите на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на контрол по изпълнението.

На: 06-04-2020-09-00-54 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 140 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: