Конкурс за длъжността „директор“ на ДГ „Слънце“ Чирпан. - NNet Com

1. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно- управленска и финансова дейност на детската градина. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Длъжността на „директор“ на общинска детска градина може да се заема и от: граждани на други държави, членки на ЕС; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието; дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

3. Да имат завършена образователно- квалификационна степен на висшето образование „Бакалавър“ или „Магистър“. Специалност от професионална направление „Педагогика“, с присъдена професионална квалификация „Педагог“ и/или „Детски учител“, „Детски и начален учител“, специалност от друго професионално направление с присъдена професионална квалификация „Учител“ и допълнителна професионална квалификация „Детски учител“.

4. Кандидатите за длъжността „директор“ на общинската детска градина да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

5. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 5. от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

7. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия.

8. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Чирпан; документ за самоличност (копие); професионална автобиография (европейски формат); документ за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър“ или „магистър“, специалност от професионална направление „Педагогика“, с присъдена професионална квалификация „Педагог“ и/или „Детски учител“, „Детски и начален учител“, специалност от друго професионално направление с присъдена професионална квалификация „Учител" и допълнителна професионална квалификация „Детски учител“; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия); карта за предварителен медицински преглед; бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие); документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия); други документи по преценка на кандидатите. (Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.)

IV. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа: 1.1. Допускане по документи. 1.2. Писмен изпит (тест). 1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

5. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното образование и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина. До интервю се допускат кандидати, достигнали резултат най-малко 50% +1 верни отговори.

6. Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7. След приключване на първия етап от изпита, комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява всички кандидати за резултатите от теста, като на допуснатите на интервю кандидати писмено се съобщават датата, часа и мястото на провеждането на интервюто.

8. Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от теста, като допуснатите кандидати се подреждат по азбучен ред.

9. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

10. Комисията оценява кандидатите, участващи в интервюто, по следните критерии:10.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор" на общинска детска градина). 10.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване). 10.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи). 10.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).

V. Срок и място за подаване на документите: Документите се подават в деловодството на „Център за услуги и информация на гражданите“, община Чирпан, адрес: Чирпан, пл. „Съединение“ № 1 , в срок до 16.10.2017 г.. всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „Документи за конкурса за заемане на длъжност „директор“ на ДГ „Слънце“ Чирпан и имената на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Контрола по изпълнение на заповедта се възлага на Блага Димитрова, зам. кмет на община Чирпан.

На: 07-09-2017-09-12-57 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 369 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава:
За нас
Условия за ползване
Rss Емисия
NNet Com във Facebook
NNet Com във Google +
NNet Com във Twitter
Полезни връзки:
© 2012 - 2023 NNet Com