На 01.09.2016г. от 19.30часа в Актуално - NNet Com

В началото на месец септември преди началото на новата учебна година всички родители на първолаци е добре да знаят, че 250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 46 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане. Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Повече за еднократната целева помощ ни разказа Пенка Танева директор Дирекция социално подпомагане Чирпан. Служебни бележки от училищата трябва да представят всички родители, които получават детски надбавки. Срокът за подаване на този документ в общинските социални служби е до края на октомври. Необходимите бележки се издават от училищата, където учат редовно децата, на които се полагат надбавки. В случай че не се спази регламентираният срок за представяне на бележката, паричната помощ ще бъде прекратена, припомнят от дирекциите за социално подпомагане. От 1 юли започна приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 г. Лицата и семействата трябва да подадат молбите си в дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, като крайният срок е 31 октомври т. г.. В молбата задължително се заявява видът на ползваното отопление – като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален абонатен номер. Размерът на целевата помощ се определя всяка година със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Месечният размер на помощта за миналия отоплителен сезон бе 72,20 лева, или общо за петте месеца 361 лева. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г. Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:

-Обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от: за едно лице – едностайно; за двучленно и тричленно семейство – двустайно; за четиричленно семейство – тристайно; за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно;за всяко съжителстващо лице – една стая;

-Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

-Да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

-Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;

-Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; Всички помощи се отпускат от Дирекцията “Социално подпомагане” по постоянния адрес, посочен в личната карта. Общо 237 207 са лицата и семействата бяха подпомогнати с целева помощ за отопление за миналия отоплителен сезон.

На: 01-09-2016-09-33-03 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 249 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: