Няма отклонения на питейната вода в област Стара Загора - NNet Com

Няма отклонения на радиологичните норми в питейната вода в област Стара Загора Директорът на Регионална здравна инспекция - Стара Загора д-р Златина Нанева разпореди два пъти в месеца на интернет страницата на Инспекцията (www.rzi-starazagora.org) да се публикува актуална информация за качествата на питейната вода. Действията се предприемат във връзка с указания на Министерството на здравеопазването, заради установени отклонения в качеството на питейната вода в някои области в страната. РЗИ - Стара Загора извършва постоянен и периодичен мониторинг на качеството но питейната вода съгласно Наредба № 9/2001 на МЗ. На територията на област Стара Загора има 129 водоснабдителни зони. Показателите и периодичността на изследване са съгласно горецитираната наредба. За периода от 1 до 15 април 2017 г. резултатите от извършения мониторинг са съгласно приложената таблица. По отношение на радиологичните показатели изследванията се извършват по тримесечен график, определен от РЗИ – Пловдив, в акредитирана лаборатория. За първото тримесечие на 2017 г. проби за радиологични изследвания са взети в Стара Загора и в Казанлък. Няма превишения от нормата при наблюдаваните показатели. При изследванията се обхващат показателите: естествен уран, обща алфа и обща бета активност и индикативната доза, които са регламентирани в Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на Министерството на здравеопазването. По силата на същата наредба, всички водоснабдителни зони на територията на дадена област се обхващат от изследванията за радиологични показатели в рамките на 5 години.

Видео: http://www.rzi-starazagora.org/video/RZI-Stara-Zagora-Laboratoriya-piteyna-voda.mp4

На: 25-04-2017-09-14-35 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 234 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: