Обявена е процедура „Активно включване“ по ОПРЧР - NNet Com

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г. и Министерството на труда и социалната политика обявиха процедура за подбор на проекти „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 20 000 000 лева. Допустими за финансиране са следните дейности по Компонент 1:

 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда;

 Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняване на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания;

 Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/;

 Обучение за повишаване на професионалната квалификация;

 Обучение за придобиване на ключови компетентности 2, 3 и 4 „Общуване на чужди езици“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ и „Дигитална компетентност“;

 Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение.

 Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Допустими за финансиране са следните дейности по Компонент 2:

 Интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства;

 Иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно- образователни и здравно-консултативни услуги;

 Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания;  Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания;

 Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услугите и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане, когато е приложимо.

Минималеният размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 лева, а максималният 391 166 лева, като 100% е безвъзмездната помощ. Кандидати по процедурата са:

 Община или район на община;

 Доставчик на социални услуги

Краен срок за представяне на проектните предложения:31.10.2016г. – 17:30 ч. Допълнителна информация - https://eumis2020.government.bg ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

На: 29-08-2016-10-21-42 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 249 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава:
За нас
Условия за ползване
Rss Емисия
NNet Com във Facebook
NNet Com във Google +
NNet Com във Twitter
Полезни връзки:
© 2012 - 2023 NNet Com