Правителството прие намаляване на отчислението, което ЮЦДП внася във фонд „Инвестиции“ - NNet

Министерският съвет прие промени в ПМС № 343 от 2011 г., за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти. Така отчислението, което „Южноцентрално държавно предприятие“ прави във фонд „Инвестиции в горите“, се намалява на 8 лв. за кубичен метър неповредена дървесина от биотични и абиотични фактори. Целта на промяната е осигуряване на оперативни парични средства на предприятието за изпълнение на планираните горскостопански, ловностопански, лесозащитни мероприятия. Част от средствата ще бъдат насочени и за издръжка на персонала на териториалните поделения, в които ползването на дървесина през следващите години е намалено за компенсиране на превишенията от проведените санитарни и принудителни сечи. С тази мярка се стимулира по-ефективното управление на оперативните средства на предприятието за изпълнение на обичайната му дейност, която е от съществено значение за поддържането на доброто здравословно състояние на горите и опазването на горските ресурси.

На: 27-02-2020-03-34-34 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 64 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: